BIBLIOTEKA

„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,

a biblioteka to świątynia jego myśli.” 

 

 

                                                               Marek Tuliusz Cyceron

Biblioteka  czynna

 

 Poniedziałek:   11:35 – 12:30

 

 Wtorek:           11:35 – 13:25

 

  Środa:              9:40  – 12:30

 

 Czwartek:        10:30 – 11:30

                          12:00 – 12:30

  Piątek:              9:40 – 10:40

 

 

 

 

    PLAN PRACY BIBLIOTEKI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI RUSINOWSKIEJ

                                           NA ROK SZKOLNY 2017/2018

I. Praca pedagogiczna             

 

 

 

Zadania i formy realizacji

 

Termin

Cele działań

1. Diagnozowanie zainteresowań    czytelniczych uczniów:

- wywiady z wychowawcami klas i

  nauczycielem języka polskiego na temat

  możliwości i zainteresowań czytelniczych

  uczniów,

- analiza statystyki wypożyczeń,

- rozmowy indywidualne z czytelnikami.

 

Cały rok

Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania.

Rozpoznanie potrzeb czytelniczych wychowanków

w celu umożliwienia ich realizacji.

2. Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat z różnych źródeł.

 

Na bieżąco

Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania  u uczniów nawyku czytania   i uczenia się.

 

3. Zachęcanie uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej i wypożyczania książek:

- rozmowy z uczniami,

- konkursy,

- lekcje biblioteczne.

 

Na bieżąco

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

4. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Majdanie Królewskim oraz Wojewódzką Biblioteką w Rzeszowie – Filia w Kolbuszowej:

- spotkania czytelnicze,

- organizacja III Edycji Gminnego Konkursu Plastyczno – Czytelniczego „Legendy w komiksie”.

 

W ciągu roku

Promocja czytelnictwa oraz odkrywanie talentów plastycznych i literackich.

 

 

 

II. Prace biblioteczno – techniczne

 

 

 

Zadania i formy realizacji

 

Termin

1.      Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki.

Na początku roku szkolnego

 

2.      Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki.

 

Cały rok

3.      Ewidencja – bieżące prowadzenie księgi inwentarzowej.

 

Cały rok

4.      Uzupełnianie księgozbioru o nowe pozycje.

Cały rok

 

5.      Konserwacja i naprawa oraz okładanie książek.

Cały rok

 

6.      Protokolarne spisanie książek zniszczonych i zdezaktualizowanych.

Cały rok

 

 

7.      Udostępnianie księgozbioru, księgozbioru podręcznego,  czasopism oraz podręczników.

 

Cały rok

8.      Doskonalenie rozmieszczenia księgozbioru w bibliotece.

Cały rok

 

9.      Dbanie o wystrój i estetykę biblioteki.

Cały rok

 

10.  Rozliczanie uczniów ze wszystkich wypożyczonych książek i podręczników.

 

Cały rok

 

11.  Opracowanie sprawozdań z analizy czytelnictwa i pracy biblioteki.

I półrocze – styczeń

II półrocze – czerwiec

 

 

 

 

 

 

                                                                        Nauczyciel – bibliotekarz: mgr Bogusława Zięba

 

LEGENDY WARSZAWSKIE W KOMIKSIE

  Na rozdanie nagród przybyli zaproszeni goście: ks. Gustaw Kaczkowski rekolekcjonista z Ukrainy, Pan Tomasz Fortuna dyrektor GOK w Majdanie Królewskim, Maciej Rędziniak starszy inspektor IPN w Rzeszowie, Anna Bryk kierownik Filii Biblioteki Pedagogicznej w Kolbuszowej, Panie Katarzyna Cesarz i Magdalena Puzio członkowie jury oraz Anna Dziuba przewodnicząca Rady Rodziców przy PSP w Woli Rusinowskiej.

 Rozdanie nagród poprzedzone zostało spotkaniem, którego przedmiotem było poszerzenie świadomości historycznej  uczniów na temat „Symbole naszej historii – historia herbu i flagi polskiej”, poprowadzone przez Pana Macieja Rędziniaka. Później nastąpiło wręczenie nagród ufundowanych przez:  ks. Daniela Korycińskiego dyrektora Muzeum Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej, Panią Annę Bryk Kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Kolbuszowej, Panią Grażynę Tęczę oraz Radę Rodziców. Następnie wszyscy udali się na słodki poczęstunek, po którym mogli podziwiać wystawę prac konkursowych.

 Organizatorami konkursu były: Pani Małgorzata Styga dyrektor PSP w Woli Rusinowskiej, Pani Bogusława Zięba bibliotekarz i Pani Agnieszka Motylska polonista.